Wprowadzenie glutenu, statusu HLA i ryzyka wystąpienia celiakii u dzieci AD 6

Spośród 117 dzieci z autoimmunologią choroby trzewnej, 113 było pozytywnych dla TGA2 i przeciwciał endomysowych, 3 były pozytywne dla przeciwciał antygliadyny IgG z niedoborem IgA, a było dodatnie dla przeciwciał antygliadyny IgA. Spośród tych 117 dzieci, 112 przeszło biopsję jelita cienkiego; rodzice pozostałych 5 dzieci (wszyscy byli dodatni pod względem TGA2 i przeciwciał endomizycznych) wprowadzili dietę bezglutenową. Tych 5 pacjentów miało charakter objawowy, a ich objawy uległy poprawie dzięki stosowaniu diety bezglutenowej; dlatego zostali włączeni do grupy dzieci z jawną chorobą trzewną. Spośród 112 dzieci, które przeszły biopsję jelita cienkiego, 86 miało klasyfikację Marsh 2 lub wyższą (5 dzieci miało wynik 2, 6 miało wynik 3a, 33 miało wynik 3b, a 42 miało wynik 3c) i otrzymała diagnozę jawnej choroby trzewnej. W sumie 26 dzieci miało klasyfikację Marsh wynoszącą 0 (15 dzieci) lub (11 dzieci) i otrzymało diagnozę potencjalnej choroby trzewnej. Czteroletnia obserwacja po pierwszej biopsji wykazała, że 19 z tych 26 dzieci miało normalizację poziomu przeciwciał w surowicy, 2 miało zmienne poziomy przeciwciał, a 3 zaczęło otrzymywać dietę bezglutenową na podstawie wyboru rodzicielskiego. Pozostałe 2 osoby przeszły biopsję po raz drugi i stwierdzono, że mają zmiany o klasyfikacji Marsh wynoszącej 3; w związku z tym zostali ponownie zaklasyfikowani jako osoby z celiakią. Wyniki badań
Ryc. 1. Ryc. 1. Estymaty Kaplan-Meier z jawnej celiakii u dzieci z genotypami HLA wysokiego ryzyka, według wieku. Linie przerywane przedstawiają 95% przedziały ufności.
Ogólnie rzecz biorąc, w wieku 10 lat, wśród dzieci z rodzinnym ryzykiem celiakii, częstość autoimmunizacji celiakii wynosiła 16,5% (u 117 z 707 dzieci), a częstość występowania jawnej choroby trzewnej wynosiła 13,2%. W wieku 10 lat wśród dzieci, u których stwierdzono występowanie rodzinnego ryzyka i genotypu HLA predysponującego do celiakii w okresie niemowlęcym, częstość występowania autoimmunologii z celiakią wynosiła 21,1%, a częstość występowania jawnej choroby trzewnej wynosiła 16,8% (ryc. 1). ). Celiakia autoimmunologiczna rozwinęła się u 37,9% dzieci z genotypami wysokiego ryzyka HLA w porównaniu z 19,2% dzieci z genotypami HLA standardowego ryzyka (współczynnik ryzyka, 0,5; 95% przedział ufności [CI], 0,3 do 0,7; P = 0,001) (Rys. S2A w dodatkowym dodatku). Choroba trzewna typu Overt rozwinęła się u 25,8% dzieci z genotypami wysokiego ryzyka HLA w porównaniu z 15,8% dzieci z genotypami HLA standardowego ryzyka (współczynnik ryzyka, 0,6, 95% CI, 0,3 do 1,0, P = 0,05) (ryc. S2B w Dodatku Uzupełniającym).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan a-Meiera dotyczące autoimmunizacji celiakii (CDA) i przedwczesnej celiakii według grupy analitycznej
[więcej w: wojewódzka przychodnia dermatologiczna bydgoszcz, egzema wikipedia, hydrofity ]

Powiązane tematy z artykułem: egzema wikipedia hydrofity wojewódzka przychodnia dermatologiczna bydgoszcz