Zachęty finansowe i podatne populacje – czy alternatywne modele płatności będą pomocne czy boli

Istnieje powszechna zgoda, że zwrot kosztów za usługę jest zbyt mały, aby zachęcić do świadczenia skutecznej opieki o wysokiej wartości. W konsekwencji, Medicare i inni płatnicy coraz częściej przechodzą na alternatywne modele płatności (APM), które zakłócają system opłat za usługę poprzez włączenie docelowych jakości i kosztów do zwrotu kosztów. Przykłady obejmują odpowiedzialne organizacje opiekuńcze (ACO), które mają dostawców odpowiedzialnych za spełnienie rocznych docelowych kosztów i jakości oraz powiązane programy płatności, które sprawiają, że są odpowiedzialne za osiąganie celów kosztowych i jakości podczas 30-, 60- lub 90-dniowych epizodów opieki. W najlepszym scenariuszu klinicyści zareagują na zachęty APM, poprawiając koordynację i integrację opieki, co może przynieść szczególne korzyści słabszym populacjom o wyższym niż przeciętne zapotrzebowaniu medycznym i społecznym. Z drugiej strony mogą istnieć zachęty dla klinicystów do unikania opieki nad tymi grupami, które są narażone na wysokie koszty lub słabe wyniki po części z powodu czynników, które nie są kontrolowane przez lekarzy. Zrozumienie potencjalnych konsekwencji APM dla wrażliwych grup społecznych ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zmaksymalizować korzyści i zmniejszyć szkody.
Podatne społeczności, takie jak ludzie żyjący w ubóstwie i osoby niepełnosprawne, nieproporcjonalnie ponoszą wysokie koszty opieki zdrowotnej i mają słabe wyniki zdrowotne. W ramach zwrotu kosztów za usługę pojawiła się niewielka zachęta finansowa do skoncentrowania się na przyciąganiu lub poprawie opieki dla tych grup, które często potrzebują usług o niskiej marży, takich jak opieka zdrowotna na poziomie podstawowym i behawioralnym. W przeciwieństwie do nich, w przypadku APM, beneficjenci o najwyższych kosztach stanowią największe możliwości osiągnięcia oszczędności, w szczególności pod względem kosztów podlegających modyfikacji, takich jak wizyty w oddziałach ratunkowych w przypadku źle kontrolowanej cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub niespełnione potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego. W związku z tym APM mogą zachęcać klinicystów do koordynowania opieki i wprowadzania innowacji klinicznych, takich jak behawioralna integracja zdrowotna dla tych grup. Takie innowacje mogłyby poprawić opiekę i zmniejszyć dysproporcje dotykające historycznie zaniedbane grupy.
Dane empiryczne są jednak mieszane. Na przykład w alternatywnej umowie dotyczącej jakości Blue Blue Blue Shield, która zastąpiła zwrot kosztów za usługi, z płatnościami globalnymi związanymi z działaniami jakościowymi, jakość poprawiła się najbardziej dla osób zarejestrowanych w obszarach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, a różnice między tymi populacjami i więcej Podobnie zamożni zamożni1. Podobnie w programie demonstracyjnym Physician Group Practice, będącym prekursorem programu Medicare Shared Savings Program, osoby, które zapisały się zarówno na Medicare, jak i na Medicaid, miały największe ograniczenia w kosztach i nieplanowanych rehospitalizacjach.2 W samym programie Medicare Shared Savings , ACO najczęściej uzyskują wspólne oszczędności to te, które mają największy odsetek osób zapisanych lub niepełnosprawnych dwojako [3], ale ostatnie badanie wykazało, że redukcje hospitalizacji narastały w sposób równomierny w grupach wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka.4
Jednak APM mogą potencjalnie być szkodliwe. Obecne metody dostosowywania ryzyka nie są wystarczająco zaawansowane, aby rzetelnie odróżnić opiekę o niskiej jakości od wysokiego ryzyka medycznego i społecznego. Modele przystosowania ryzyka do ponownej akwizycji, na przykład, są notorycznie słabe, częściowo dlatego, że generalnie nie uwzględniają czynników społecznych, takich jak ubóstwo, o których wiadomo, że wpływają na readmisję.
[przypisy: kłykciny płaskie, karta tunelowania teredo, poliklinika zielona gora ]

Powiązane tematy z artykułem: karta tunelowania teredo kłykciny płaskie poliklinika zielona gora